Domovní řád - Lešetín - Přerov (Obecně prospěšné bytové družstvo Lešetín)

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Domovní řád

Domovní řád

čl. I
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje organizační a technické podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostor, a pravidla chování v domech ve vlastnictví Obecně prospěšného bytového družstva LEŠETÍN.


čl. II
Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím družstva určeny k bydlení, a slouží k tomuto účelu jako samostatné bytové jednotky.
2.
Příslušenstvím bytu jsou místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (například sklepní boxy).
3.
Společné prostory (vchody, dvory, schodiště a sklepní prostory) slouží všem nájemcům.
4.
Řádnému užívání domů slouží společné zařízení domů, kterými jsou například osvětlení společných prostor, instalační rozvody včetně uzávěrů vody, plynu, rozvody poskytovatelů televizního signálu a internetu, a dvory.
5.
Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které jsou dle rozhodnutí Stavebního úřadu určeny k jinému účelu než bydlení.


čl. III
Povinnosti a práva pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen:
-řádně udržovat dům a společná zařízení domu
-zajistit a umožnit poskytování služeb spojených s užíváním bytu za úplatu dle platných předpisů a ceníků jednotlivých dodavatelů (elektrická energie, plyn, voda, TV signál, internet, a revize).
2.
Pronajímatel provádí kontrolu pořádku a čistoty v domě průběžně, ve sklepních a půdních prostorách 2x za rok. Pokud úklid ve společných prostorách není sjednán úklidovou firmou, provádí jej nájemci sami.
3.
Pronajímatel je oprávněn:
-provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě po dohodě s nájemcem. Při větší opravě domu (rekonstrukci) je nájemce povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla.
-po dohodě s nájemcem vstoupit a provést kontrolu stavu bytu pověřenou osobou. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) je pronajímatel oprávněn zpřístupnit byt i bez souhlasu nájemce. O tomto zpřístupnění vyrozumí pronajímatel nájemce, a pořídí o zpřístupnění písemný protokol.
-po předchozí písemné výzvě vstupovat se souhlasem nájemce do bytu z důvodu provedení oprav a údržby instalací, a údržby či výměny zařízení pro měření vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně tak je oprávněn pronajímatel vyžadovat přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a jsou v jeho vlastnictví.
-po předchozí písemné výzvě vstupovat se souhlasem nájemce do bytu z důvodu provedení revizí rozvodů plynu, které jsou ve vlastnictví pronajímatele. Plynové spotřebiče jsou ve vlastnictví a péči nájemce, který za ně odpovědný.
-po předchozí písemné výzvě vstupovat se souhlasem nájemce do bytu z důvodu provedení revizí spalinových cest (komínů), které jsou součástí zděné konstrukce domu, a jsou ve vlastnictví pronajímatele.
-provést kontrolu v bytě za účelem, zda v bytě žije přiměřený počet osob.
4
. Po vzájemné dohodě může pronajímatel pověřit některého z nájemců činností spojenou s provozem společných prostor a společných zařízení.


čl. IV
Povinnosti a práva nájemce

1. Nájemce bytu je povinen :
-řádným způsobem užívat byt, společné prostory a zařízení domu, a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
-zajišťovat úklid v domě a společných prostorách (pokud není úklid sjednán úklidovou firmou), a to svépomocně dle rozpisu malého a velkého úklidu. Pokud nájemce v takovém případě svépomocné úklidové práce nevykoná, zajistí pronajimatel úklid dodavatelsky, a vzniklé náklady přeúčtuje nájemci v souladu s platnými předpisy.
-svým nákladem uhradit, pokud nestanoví nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním , a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. Pokud se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu nepostará, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad, a požadovat od něj náhradu.
-oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
-odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám, nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit, a požadovat od nájemce úhradu.
-zachovávat veškerá měřidla umístěná v bytě v pořádku a v čistotě včetně neporušenosti plomby, a je zakázáno jakkoliv manipulovat s těmito měřidly.
-po předchozí písemné výzvě umožnit přístup do bytu ke kontrole stavu společných rozvodů vody, odpadů, elektro, plyno, a měřících zařízení, jakož i odpočtů z nich. Stejně tak je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajimateli.
-při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných, a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
-v době od 22.00 do 06.00 hodin dodržovat noční klid. V této době je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost, jejímž důsledkem je nadměrný hluk (například chod automatické pračky).
-oznámit pronajímateli bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů, změnu v počtu osob bydlících v bytě tak, aby zálohy za služby spojené s užíváním bytu mohly být účtovány od následujícího měsíce, od vzniku rozhodných skutečností pro účtování. Pokud tak nájemce neučiní ani do dvou měsíců, bude toto posuzováno jako hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
2.
Nájemce nesmí:
-provádět stavební úpravy, ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad.
-bez písemného souhlasu pronajímatele umísťovat na vnější části domů a jejich konstrukce (například balkonů, lodžií, oken, střechy a fasády) anténní stožáry, nebo jakákoliv jiná technická zařízení a předměty, vyjma nádob s květinami, které musí být dobře zabezpečeny protipádu.
3.
Chová-li nájemce v bytě zvířectvo, je plně odpovědný za eventuelně způsobené znečištění společných prostor.
4.
Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, a jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře, a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečných odkladů. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců od odstranění závad.

čl. V
Ochrana majetku a užívání společných prostor

1. Společné prostory a zařízení domu se užívají jen k určeným účelům tak, aby nedocházelo navzájem k omezování práv nájemců. Je zakázáno skladování věcí a materiálů, a platí zde povinnost udržovat čistotu a pořádek.
2.
Nájemci se zakazuje znemožňovat přístup ke společným zařízením domu, například hlavní a podružné uzávěry vody a plynu, blokovat hydranty, nebo hlavní elektrické rozvaděče, komínová dvířka a měřidla.
3.
Půdní prostory lze využívat pouze k sušení prádla, nikoliv ke skladování věcí, a je zde zákaz užívání otevřeného ohně, a chování zvířectva.
4.
Nájemci je zakázán vstup na střechu domu.
5.
Ve společných prostorách musí být okna uzavřena s výjimkou nezbytného větrání, přitom musí být znemožněn přístup holubů a jiného nežádoucího zvířectva do domu.
6.
Ve sklepech je zakázáno ukládat látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné, odstavovat motorová vozidla, a užívat otevřeného ohně. Nájemce je povinen učinit taková opatření, aby věci skladované ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
7.
Kouření ve společných prostorách domu (chodby a sklepní prostory) je zakázáno.
8.
Venčení psů probíhá v prostorách dvora v souladu se zásadami městské vyhlášky. Je povoleno tak, aby nemohli obtěžovat ostatní současné uživatele dvora. Pes je buď na vodítku, nebo když má volný pohyb, má náhubek. Majitel psa dbá, aby po něm nezůstaly na ploše dvora jeho exkrementy, a neprodleně je odklidí pryč ze dvora.
9.
Zamykání dveří domu se provádí v letních měsících v době od 22.00 do 06.00, a v zimních měsících od 20.00 do 06.00 hodin.

Tímto domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů. Tyto právní předpisy je nutné dodržovat i v těch případech, kdy se o tom domovní řád nezmiňuje.
Ustanovení tohoto domovního řádu se vztahují na nájemce bytů ve vlastnictví Obecně prospěšného bytového družstva Lešetín.


Domovní řád byl schválen dne : 23.5.2016


V platnosti od :1.6.2016

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky